top of page

Nasza działalność

Grupa Olden - doświadczona agencja rekrutacyjna, działająca 10 lat w Polsce i Europie Środkowej

Agencja pośrednictwa pracy:

Praca tymczasowa - podstawy prawne

Podstawą zatrudniania pracowników tymczasowych, czyli tzw. leasingu pracowników, są przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ustawa ta stanowi podstawę prawną do zatrudniania pracowników tymczasowych przez wyspecjalizowane w tym zakresie agencje pracy tymczasowej. Określa ona zasady kierowania pracowników do pracy u klientów agencji. Podstawą stosunku pracy w przypadku pracy tymczasowej jest umowa zawarta pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym.

Praca tymczasowa jest definiowana jako praca wykonywana na rzecz konkretnego pracodawcy-użytkownika, czyli klienta agencji pracy tymczasowej. Pracownik tymczasowy wykonuje przez okres nie dłuższy niż ustalony w ustawie następujące zadania:

 • zadania sezonowe, okresowe lub czasowe,

 • które nie mogą być wykonane w odpowiednim czasie przez pracowników wcześniej zatrudnionych przez pracodawcę-użytkownika,

 • których wykonanie należy do obowiązków pracownika nieobecnego w zakładzie pracy, a zatrudnionego przez pracodawcę-użytkownika.

Pracownik tymczasowy to osoba zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy-użytkownika. Są oni zatrudniani przez agencję na podstawie:

 • umowy o pracę na czas określony,

 • umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy,

 • umowy o pracę na czas zastępstwa.

Agencja zatrudnia dla swojego klienta pracowników tymczasowych do pracy w danym przedsiębiorstwie i zawiera z nim umowę agencyjną. Pracownik jest częścią pracodawcy-użytkownika i podlega jego kierownictwu, ale nie nawiązuje stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

W ramach pracy tymczasowej pracodawca nie może zatrudniać własnych pracowników, a jedynie pracowników obcych, delegowanych przez agencję pracy tymczasowej do wykonywania określonych obowiązków zawodowych. Pracownicy tymczasowi mogą pracować w pełnym wymiarze czasu pracy na takich samych zasadach jak inni pracownicy zatrudnieni przez pracodawcę.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy nie ma możliwości delegowania pracownika tymczasowego do pracy w dowolnym czasie na rzecz pracownika użytkownika. Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych stanowi, że w ciągu następnych 36 kolejnych miesięcy agencja pracy tymczasowej może skierować zatrudnionego przez siebie pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego konkretnego pracodawcy użytkownika, swojego klienta, na okres nie dłuższy niż tylko 18 miesięcy.
 

 

Korzyści dla pracowników

 

Zawarcie umowy z agencją pracy tymczasowej może być mniej korzystne dla pracowników niż zawarcie standardowej umowy o pracę z pracodawcą, na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Pracownik otrzymuje jednak wiele korzyści z wykonywania pracy tymczasowej, w tym:

 • możliwość natychmiastowego zatrudnienia w dużej firmie, z perspektywą stałego zatrudnienia w przyszłości - pracownicy tymczasowi, którzy sprawdzą się w firmie pracodawcy użytkownika, mogą być później zatrudnieni w tej samej firmie,

 • elastyczny harmonogram pracy, ponieważ to pracownik tymczasowy określa dni i godziny, w których będzie mógł pracować, a agencja dostosowuje harmonogram pracy do jego harmonogramu,

 • możliwość zdobycia doświadczenia, poszerzenia umiejętności i kompetencji zawodowych,

 • możliwość uzyskania dodatkowego wpisu w CV, co zwiększa szanse na późniejsze znalezienie stałej pracy,

 • dodatkowe źródło dochodu.

Grupa Olden - doświadczona agencja rekrutacyjna, działająca 10 lat w Polsce i Europie Środkowej

Outsourcing:

Outsourcing to anglojęzyczny termin, który odnosi się do przekazywania pewnych czynności poza firmą organizacjom i osobom z zewnątrz. W kontekście definicji możemy spróbować wyjaśnić pojęcie outsourcingu pracowniczego.
 
Pojęcie outsourcingu pracowniczego w pewnym sensie uwzględnia, że w przypadku przejęcia zakładu pracy lub jego części przez inną osobę, staje się ona z mocy obowiązującego prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy i przyjmuje pracowników. Nowy pracodawca odpowiada solidarnie z dotychczasowym pracodawcą za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, które powstały przed przejęciem zakładu pracy. W ramach outsourcingu zawierana jest umowa, na mocy której pierwotny pracodawca pracowników przekazuje ich nowemu pracodawcy, a ten przyjmuje pracowników.
Istotne jest, że dla obecnych pracowników praktycznie nic się nie zmieniło w zakresie dotychczas wykonywanej pracy - miejsce pracy, warunki zatrudnienia czy hierarchia organizacyjna w zakładzie pracy często pozostają takie same.


 
Jak przejąć pracowników w ramach outsourcingu personalnego?
 
Aby doszło do przejęcia pracowników, musi dojść do przejścia zakładu pracy lub jego części z dotychczasowego pracodawcy na inny podmiot, w wyniku czego nowy podmiot staje się pracodawcą dla pracowników.
W rezultacie okazuje się, że:
Zmiana pracodawcy i przejęcie przez nabywcę roli nowego pracodawcy w stosunku do pracowników przejmowanego zakładu pracy, nabywca zakładu przejmuje prawa i obowiązki zbywcy, dotychczasowego pracodawcy, będącego stroną stosunku pracy.


 
Outsourcing zarządzania personelem
 Firmy outsourcingowe mogą przejąć odpowiedzialność za obsługę pracowników tylko w zakresie zatrudnienia i płac. Ich rola może ograniczać się do wypłacania pracownikom wynagrodzenia, które wcześniej zostało naliczone i rozliczone z urzędem skarbowym i ZUS przez dotychczasowego pracodawcę.
Właściwy pracodawca, będący stroną stosunku pracy, nadal nadzoruje pracowników w swoim zakładzie pracy, udziela im urlopów i podejmuje decyzje o zatrudnianiu, a także o przedłużaniu lub rozwiązywaniu umów z podwładnymi. Taki outsourcing pracowników ma na celu obniżenie kosztów zatrudniania i zarządzania pracownikami oraz wykonywania czynności kadrowych.

bottom of page